Obchodní podmínky

Obchodní podmínky společnosti Startupedia s.r.o., IČ 29153786, DIČ CZ29153786 se sídlem Radlická 2485/103, 150 00 Praha 5 - Smíchov, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 204709 (dále jen “Hiri.cz” nebo „Poskytovatel“) pro přístup a užití webových stránek www.hiri.cz (dále jen “VOP”).

 

1. Úvodní ustanovení

1.1. Hiri.cz vydává tyto Všeobecné obchodní podmínky a podmínky užívání elektronických systémů (dále jen “VOP”).
1.2. Užitím služeb Hiri.cz na adrese https://www.hiri.cz (dále jen “Hiri.cz”) potvrzujete, že jste se seznámili a souhlasíte s aktuálním zněním VOP. Pokud přijímáte tyto VOP jako zástupce právnické osoby, potvrzujete tímto, že máte pověření a oprávnění za tuto právnickou osobu tyto VOP přijmout.
1.3. Všeobecné obchodní podmínky upravují veškeré smluvní vztahy, do nichž Hiri.cz vstupuje v souvislosti s užíváním jejich elektronických systémů, včetně smluvních vztahů, které se týkají automatizovaného zpracování dat v oblasti lidských zdrojů, poradenství v obchodní činnosti a výroby reklamy a evidence osobních údajů pro zaměstnavatele.
1.4. Uživatel i Zákazník vstupem na Hiri.cz potvrzuje, že se seznámil s aktuálním zněním VOP, a zavazuje se jimi řídit.
1.5. Hiri.cz může VOP měnit či doplňovat. Aktuální znění VOP bude vždy uveřejněno na webových stránkách Hiri.cz. Podmínky nabývají účinnosti okamžikem jejich zveřejnění na Hiri.cz.
1.6. Definice elektronických systému je uvedena níže v čl. 2 Všeobecných obchodních podmínek.
1.7. Elektronické systémy Hiri.cz jsou určeny pro podnikatelské i nepodnikatelské subjekty.

 

2. Úprava právních vztahů

2.1. Ustanovení těchto Všeobecných obchodních podmínek se vztahují na smluvní vztahy uvedené v čl. 1.2.
2.2. Odchylná ujednání ve smlouvě uzavřené mezi smluvními stranami mají přednost před Všeobecnými obchodními podmínkami.
2.3. Otázky neupravené smlouvou ani Všeobecnými obchodními podmínkami se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“).

2.4. Definice pojmů:
Elektronické systémy Hiri.cz:

Internetové stránky Hiri.cz a počítačové programy vytvořené Hiri.cz a určené k užívání ze strany klientů a uživatelů.
Užívání elektronických systémů:
Procházení, čtení a zápis do internetových stránek a počítačových programů vytvořených ze strany Hiri.cz (resp. spuštění Elektronických systémů formou aplikace na zařízeních připojených k počítačové síti Internet), které jsou přístupné třetím osobám.
Uživatel je každý registrovaný či neregistrovaný návštěvník Hiri.cz, který používá Elektronické systémy Hiri.cz dostupné na počítačové síti Internet anebo používající Elektronické systémy Hiri.cz formou aplikací na zařízeních připojených k počítačové síti Internet.
Zákazník je fyzická či právnická osoba, která na Hiri.cz vytvoří svůj účet a tím uzavírá s Hiri.cz smlouvu o poskytování služeb. Zákazníkem se rozumí rovněž zprostředkovatel a mediální zprostředkovatel.
Zprostředkovatel je právnická či fyzická osoba, která zprostředkovává nabídku služeb Hiri.cz definovaných v bodě 4.1. VOP.
Nabídka je Zákazníkova pracovní nabídka uveřejněná na Hiri.cz.
Kredit je virtuální platební prostředek, kterým lze platit za služby Hiri.cz. Řídí se aktuálním převodním vztahem, který je uveden na www.hiri.cz/cenik.

 

3. Ochrana osobních údajů, zasílání obchodních sdělení a cookies

3.1. Ochrana osobních údajů Zákazníka / Uživatele, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Hiri.cz je registrován u Úřadu pro ochranu osobních údajů pod registračním číslem 00046136.
3.2. Zákazník / Uživatel souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, název společnosti, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a ostatními údaji uvedenými ve svém uživatelském účtu při registraci nebo později během jeho aktualizace (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
3.3. Zákazník / Uživatel bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat Poskytovatele o změně ve svých osobních údajích.
3.4. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě.
3.5. Zákazník / Uživatel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
3.6. Zákazník souhlasí se zveřejněním údajů, které jsou nezbytné pro prezentaci jeho firemního profilu.
3.7. Uživatel má možnost na Hiri.cz souhlasit se zveřejněním svého profilu, který se tak stane pro ostatní uživatele tohoto webu přístupný.
3.8. Zákazník / Uživatel souhlasí se zasíláním informací souvisejících se službami na svou elektronickou adresu a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení Poskytovatelem na svou elektronickou adresu.
3.9. Zákazník / Uživatel souhlasí s ukládáním tzv. cookies do jeho počítače.
3.10. Poskytovatel prohlašuje, že v případě, že správcem osobních údajů bude Zákazník, osobní údaje budou získány prostřednictvím Elektronických systémů Hiri.cz a Poskytovatel bude v souvislosti s poskytováním služeb vystupovat v postavení zpracovatele osobních údajů, bude mezi stranami uzavřena smlouva o zpracování osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb.
3.11. Poskytovatel se zavazuje zabezpečit ochranu integrity záznamů o udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů, které uchazeči vloží elektronickou cestou prostřednictvím Elektronických systémů Hiri.cz tak, aby Zákazník jako správce mohl udělení souhlasu kdykoli doložit.
3.12. Uživatelé i Zákazníci berou na vědomí, že údaje nacházející se v Elektronických systémech Hiri.cz jsou ze strany Poskytovatele zpracovávány a mohou být dále využívány pro vytváření analýz a statistik. Výsledky takovéhoto zpracování mohou být ze strany Poskytovatele dále obchodně využívány při zachování naprosté anonymity zdroje. Zákazníci berou dále na vědomí, že Poskytovatel je oprávněn v rámci služeb poskytovaných Zákazníkům získávat osobní údaje Uživatelů a dalších fyzických osob ať už na základě zvláštního souhlasu těchto Uživatelů nebo fyzických osob, anebo i v případech, kdy tak umožňují právní předpisy bez jejich souhlasu; za případné plnění zvláštních povinností vyplývající z právní úpravy ochrany osobních údajů vůči takovým Uživatelům a fyzických osobám odpovídá Poskytovatel.

 

4. Přehled služeb, platební podmínky

4.1. Hiri.cz poskytuje následující služby:
4.1.1. Inzerce pracovních pozic a automatizované zpracování dat na Hiri.cz
Služba inzerce volných pozic a automatizované zpracování dat spočívá v automatizovaném zpracování dat v oblasti lidských zdrojů a zveřejnění inzerátu volné pracovní pozice při využití Elektronických systémů Hiri.cz a technologického prostředí celosvětové počítačové sítě internet.
4.1.2. Marketingová podpora inzerce - poskytnutí většího množství propagace vložené Nabídce, než má běžné zveřejnění Nabídky. Rozsah propagace je závislý na výši předplaceného rozpočtu.
4.1.3. Ostatní - individuálně poskytované služby dle dohody se Zákazníkem.
4.2. Za služby Hiri.cz je možné platit následujícími způsoby:
a) platba bankovním převodem
b) platba platební kartou pomocí online platební brány okamžitě po objednání služeb.
4.3. Cena je splatná na základě daňového dokladu – faktury. Poskytovatel vystaví v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty Klientovi fakturu do 15 dnů ode dne přijetí objednávky v případě uzavření smlouvy dle čl. 9.1.1. nebo uzavření smlouvy mezi Zákazníkem a Poskytovatelem v případě uzavření smlouvy dle čl. 9.1.2. Faktura je splatná 14. den ode dne vystavení, pokud není dohodnuto jinak.
4.4. Za datum uskutečnění zdanitelného plnění se považuje v případě služeb definovaných v bodě 4.1.1. VOP první den poskytování služby ze strany Poskytovatele, nebo den vystavení daňového dokladu, a to ten den, který nastane dříve. V ostatních případech je datem uskutečnění zdanitelného plnění první den poskytování služby ze strany Poskytovatele.
4.5. Zákazník nemá nárok na vrácení uhrazené ceny nebo slevu z ceny v případě nevyužití objednaných služeb.
4.6. Poskytovatel si vyhrazuje právo podmínit započetí poskytování služeb uhrazením zálohy ve stanovené výši a stanoveným způsobem.
4.7. V případě, že Zákazník je v prodlení s úhradou ceny nebo její jakékoli části po dobu delší než 14 kalendářních dnů, je Poskytovatel oprávněn přerušit poskytování služeb do doby, než bude cena Zákazníkem v plné výši uhrazena.  Poskytování služeb bude obnoveno bezodkladně po připsání dlužné částky na účet Poskytovatele. Zákazník nemá nárok na prodloužení doby poskytování služeb o dobu, po kterou bylo poskytování služeb přerušeno, ani nemá nárok na slevu či jakékoli jiné snížení sjednané ceny za služby.
4.8. Zákazník souhlasí s vystavením daňového dokladu v elektronické podobě.
4.9. Platba za služby probíhá formou virtuální měny (dále jen „Kredit“). Kredity se předplácí v poměru 1 kredit za 1 CZK. Kredity jsou směnné za všechny služby dle čl. 4.1. Kredity mají neomezenou platnost a zakoupené kredity není možné zpětně proměnit na peníze. Při nákupu kreditů získává zákazník i kredity nad rámec poměru ve formě Bonusových kreditů. Platnost bonusových kreditů může být omezená.
4.10. Všechny problémy našich Zákazníků jsou posuzovány a vyřizovány individuálně. Poskytovatel může dle svého uvážení vrátit zákazníkovi či mu připsat kredity ve výši, v jaké uzná za vhodné.
4.11. Všechny ceny se řídí podle aktuálního ceníku, který naleznete na https://www.hiri.cz/cenik.
4.12 Hiri.cz není agenturou práce ve smyslu zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, negarantuje Uživatelům nalezení vhodné pracovní příležitosti ani trvání případného pracovního nebo obdobného poměru.

 

5. Práva a povinnosti poskytovatele. Odpovědnost za obsah prezentovaných informací

5.1. Vytvoření profilu Zákazníka podléhá schválení Poskytovatele. Poskytovatel si vyhrazuje právo odmítnout Zákazníka bez udání důvodu.
5.2. Vložené nabídky Zákazníka podléhají schválení ze strany Poskytovatele a mohou být odmítnuty bez udání důvodu.
5.3. Uživatel i Zákazník se zavazují prezentovat prostřednictvím Elektronických systémů Hiri.cz výhradně takové informace, které nezpůsobí újmu třetím osobám ani Hiri.cz.
5.4. Uživatel a Zákazník se zavazují prezentovat prostřednictvím Elektronických systémů Hiri.cz informace dostatečně jasné a určité, které nevyvolávají klamnou představu o povaze subjektu či nabízené nebo poptávané pracovní pozici.
5.5. Za obsah prezentovaných informací je odpovědný Uživatel nebo Zákazník, který tyto informace uložil do Elektronických systémů Hiri.cz. Uživatel a Zákazník tímto výslovně souhlasí s tím, aby Hiri.cz uchovávala informace o zápisu dat do Elektronických systémů vedoucí jednoznačně k identifikaci konkrétního Uživatele či Zákazníka.
5.6. Uživatel a Zákazník tímto výslovně souhlasí s použitím informací získaných v souladu s VOP pro případné řešení sporu se Zákazníkem či Uživatelem vzniklého v důsledku uvedení nepravdivé informace nebo pro zamezení používání Elektronických systémů Hiri.cz Uživatelem či Zákazníkem, který uvedl informace v rozporu s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami.
5.7. Klient či Uživatel souhlasí s tím, že údaje poskytnuté v souvislosti s objednávkou určité služby mohou být veřejně přístupné.
5.8. Poskytovatel se zavazuje zveřejnit či odmítnout pracovní nabídku do 3 pracovních pracovních dnů od zadání nabídky Zákazníkem do Elektronických systémů Hiri.cz.

 

6. Nakládání s prezentovanými informacemi

6.1. Hiri.cz si vyhrazuje právo odmítnout prezentaci:
6.1.1. informací, které jsou v rozporu s právním řádem České republiky, obecnými etickými pravidly a dobrými mravy;
6.1.2. informací se sexuálním podtextem, jakožto nabídky práce či brigády, které se týkají sexuálních služeb;
6.1.3. nabídek práce, ve kterých Zákazník podmiňuje zprostředkování práce platbou manipulačního poplatku pro Uživatele;
6.1.4. nabídek práce a brigád, které využívají systémů multi-level-marketing (MLM);
6.1.5. všeobecných a obchodních informací o produktech Zákazníka v rámci rubrik nabídek práce a brigády (např. “nabízíme au pair”, “nechte vydělávat internet” nebo “za odměnu udělám” …), které mají nebo by mohly mít charakter reklamy;
6.1.6. více pracovních pozic, brigád a uživatelů v rámci textu jedné prezentované pozice;
6.1.7. informací, které jsou prezentovány v rozporu se zvyklostmi a předpisy pro vyplnění vstupních formulářů (např. prezentování hvězdiček, podtržítek a dalších znaků v názvu pozice);
6.1.8. informací nebo životopisů o třetích osobách bez jejich vědomí;
6.1.9. informací, které mohou poškodit dobré jméno či pověst Hiri.cz nebo jiných fyzických či právnických osob;
6.1.10.  přímých internetových odkazů na pracovní pozice Zákazníka nebo odkazů na formuláře vyžadující registraci Uživatelů a prezentování reklamních sdělení, které vyzývají uživatele k registraci.
6.2. Hiri.cz je oprávněno kontrolovat obsah informací podle článku 5.2. VOP. Hiri.cz je oprávněna upozornit Uživatele nebo Zákazníka na rozpor jeho jednání s VOP a požadovat okamžitou nápravu nebo tyto informace neprodleně odstranit z Elektronických systémů Poskytovatele, a to i bez souhlasu Zákazníka nebo Uživatele.

6.3. Poskytovatel si tímto v rámci poskytování svých služeb výslovně vyhrazuje právo kontrolovat elektronické systémy Zákazníka, zajišťující odpovědi uchazečů o nabízenou pracovní pozici (dále jen „Odpovědní systémy“). Poskytovatel si dále vyhrazuje právo zamezit užívání takových Odpovědních systémů, které jsou pro uchazeče o inzerované pracovní pozice jakkoli matoucí, nepřehledné či mohou vyvolat u uchazečů negativní dojem o službách Hiri.cz. O záměru zamezit tomuto užívání se Poskytovatel zavazuje předem informovat Zákazníka, o jehož Odpovědní systém se jedná.

6.4. Použití jakéhokoli systému umožňujícího automatizované zpracování dat při prohledávání databáze životopisů či vystavených pracovních nabídek, je považováno za porušení těchto Všeobecných obchodních podmínek.
6.5. Poskytovatel si vyhrazuje právo zamezit dostupnými technickými a právními prostředky možnosti užívání Elektronických systémů Hiri.cz Uživatelem či Zákazníkem, který opakovaně či podstatně porušil tyto Všeobecné obchodní podmínky.
6.6. Zákazník bere na vědomí, že není oprávněn měnit v průběhu poskytování služby zveřejňované údaje v textu a názvu pracovní pozice v takovém rozsahu, že by se jednalo o změnu pozice. Poskytovatel je oprávněn vyhodnotit, zda změnou údajů dochází ke změně pozice a v takovém případě dle vlastního uvážení požadavek Zákazníka na změnu údajů odmítnout.

 

7. Evidence zájemců o práci, zprostředkování prodeje služeb Hiri.cz

7.1. Poskytovatel eviduje uživatele v databázi.
7.2. Při evidenci Zájemců o práci Poskytovatel dodržuje ustanovení příslušných právních předpisů, zejména Zákona o ochraně osobních údajů.
7.3. Vytvořením profilu na webových stránkách Uživatel prohlašuje, že všechny jím uvedené údaje jsou pravdivé a souhlasí bez výhrad, aby tyto údaje byly zveřejněny prostřednictvím počítačové sítě Internet potenciálním zaměstnavatelům.
7.4. Zákazník, vyjma Zprostředkovatele, se zavazuje využívat služeb Hiri.cz výhradně pro svou vlastní potřebu.
7.5. Zprostředkovatel je oprávněn užít jakékoli obchodní značky Hiri.cz  pouze s předchozím písemným souhlasem Poskytovatele. Při porušení tohoto ustanovení je Poskytovatel oprávněn s okamžitou platností ukončit spolupráci s takovýmto Zprostředkovatelem a požadovat náhradu způsobené škody.
7.6. Nabídky práce od Zprostředkovatelů mohou být na Elektronických systémech Hiri.cz označeny a prezentovány Uživatelům jakožto pozice nabízené Zprostředkovateli. O určení, zda je daný subjekt Zprostředkovatel ve smyslu Všeobecných obchodních podmínek, rozhoduje výhradně Poskytovatel. Zprostředkovatel bere tuto skutečnost na vědomí.

 

8. Použití portálu Hiri.cz

8.1. Přístup a používání Hiri.cz je bezplatné. Uživatel nese sám však náklady vzniklé v souvislosti s realizací přístupu a používáním Hiri.cz (tj. náklady na internetové připojení aj.).
8.2. Hiri.cz není účastníkem smluvních vztahů mezi Uživatelem a Zákazníkem. Hiri.cz pronajímá Hiri.cz Zákazníkům, a nenese odpovědnost za případnou závadnost obsahu či vzhledu materiálů zveřejňovaných Zákazníky na Hiri.cz. Hiri.cz neodpovídá za úplnost, přesnost, pravdivost materiálů zveřejňovaných na Hiri.cz ani za případné nekalosoutěžní jednání Zákazníka prostřednictvím Hiri.cz nebo porušení osobnostních nebo autorských práv.
8.3. Hiri.cz nezaručuje nepřerušený přístup na Hiri.cz, ani nezávadnost a bezpečnost Hiri.cz. Hiri.cz neodpovídá za škodu způsobenou Uživateli ani Zákazníkovi při realizaci přístupu a užívání Hiri.cz, včetně případné škody vzniklé při stahování dat zveřejněných na Hiri.cz, škody způsobené přerušením provozu, poruchou Hiri.cz, počítačovými viry, škodu v důsledku ztráty dat, zisku, neoprávněného přístupu k přenosům a datům Uživatele.
8.4. Kliknutím na některé odkazy na portálu Hiri.cz může dojít k opuštění portálu Hiri.cz a k přesměrování na webové stránky třetích subjektů. Hiri.cz neodpovídá za obsah těchto stránek.
8.5. Hiri.cz si vyhrazuje právo kdykoliv omezit či ukončit přístup Zákazníka / Uživatele na portál Hiri.cz.
8.6. Hiri.cz nenese zodpovědnost za soubory nahrané Uživateli / Zákazníky.

 

9. Objednávka, potvrzení objednávky a odmítnutí objednávky

9.1. Poskytovatel přijímá objednávky od svých Zákazníků, na základě kterých poskytuje služby definované v bodě 4.1. Všeobecných obchodních podmínek. Řádně vyplněná objednávka je považována za návrh smlouvy a stává se závaznou okamžikem doručení Poskytovateli.
9.2. Objednávky na služby automatizovaného zpracování dat poskytované elektronickou formou přijímá Poskytovatel především prostřednictvím vyplnění a odeslání elektronického objednávkového formuláře po internetu, který je přístupný na Elektronických systémech Hiri.cz. Závaznou objednávku lze rovněž zaslat e-mailem, poštou nebo předat osobně.
9.3. Poskytovatel si vyhrazuje právo odmítnout objednávku do tří pracovních dnů od jejího obdržení v případě, že:
9.3.1. ji podala osoba nebo zástupce společnosti, která v minulosti porušila své závazky a povinnosti vyplývající ze VOP nebo ze smlouvy uzavřené s Poskytovatelem;
9.3.2. realizace objednávky by byla v rozporu s obchodní politikou Hiri.cz;
9.3.3. realizace objednávky by byla v rozporu se zásadami poctivého obchodního styku.
9.4. Nedojde-li k odmítnutí objednávky dle čl. 9.3., zahájí Poskytovatel poskytování služeb podle údajů uvedených na formuláři. V případě, že na objednávkovém formuláři není uvedena pozdější specifikace začátku poskytování služby, platí, že poskytování služby bude zahájeno bez zbytečného odkladu.
9.5. Zákazník bere na vědomí, že Poskytovatel vystaví potvrzení závazné objednávky pouze na základě výslovné žádosti Zákazníka; v ostatních případech bude objednávka potvrzena konkludentně okamžikem, kdy ze strany Poskytovatele dojde k zahájení poskytování služby.

 

10. Uzavření smlouvy

10.1. Smlouva o poskytnutí služeb je uzavřena:
10.1.1. konkludentně okamžikem započetí poskytování služeb dle čl. 8.4. VOP,
10.1.2. uzavřením smlouvy v případě potvrzení objednávky dle čl. 8.5. VOP.
10.2. Poskytovatel si vyhrazuje právo podle aktuální situace vyžadovat uzavření písemné smlouvy, o čemž včas Zákazníka vyrozumí.
10.3. Zákazník uzavřením smlouvy nebo zasláním objednávky výslovně a bez jakýchkoli výhrad souhlasí s:
10.3.1. respektováním termínů a dalších podmínek poskytování služeb specifikovaných ve Všeobecných obchodních podmínkách (grafické formáty, formy předávání podkladů atd.);
10.3.2. respektováním technických možností média Internet a Elektronických systémů Hiri.cz;
10.3.3. obsahem Všeobecných obchodních podmínek.

 

11. Odstoupení od smlouvy

11.1. Poskytovatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže:
11.1.1. podklady dodané Zákazníkem jsou v rozporu s právními předpisy, dobrými mravy, atp. (zejm. propagují-li násilí, rasismus, diskriminaci skupin obyvatelstva apod.);
11.1.2. Zákazník je v prodlení se zaplacením jakýchkoli svých závazků vůči Hiri.cz; smluvní strany výslovně sjednávají, že Poskytovatel je oprávněn odstoupit od smlouvy i v případě, že Zákazník je v prodlení s úhradou závazku vzniklého na základě jiné smlouvy;
11.1.3. Zákazník poškozuje dobré jméno Poskytovatele nebo jeho obchodních značek;
11.1.4. Zákazník požaduje prezentování informací na Elektronických systémech Poskytovatele, které jsou v rozporu s bodem 6.1. Všeobecných obchodních podmínek;
11.1.5. Poskytovatel zjistí u Odpovědních systémů Zákazníka závady dle bodu 6.3. Všeobecných obchodních podmínek;
11.1.6. Poskytovatel zjistí u Zákazníka jednání v rozporu s bodem 6.6. Všeobecných obchodních podmínek.
11.2. Zákazník je oprávněn odstoupit od smlouvy bez udání důvodu v následujících případech:
11.2.1. v případě služeb podle bodů 4.1.1. VOP nejpozději do třetího dne ode dne zahájení poskytování služby, a to pouze v případě, že u služby dle bodu 4.1. neobdržel Zákazník v Elektronickém systému Poskytovatele žádnou reakci uchazeče na inzerci, a u služby dle bodu 4.1.2., 4.1.3. a 4.1.4. nebylo zahájeno čerpání této služby Zákazníkem.
11.2.2. Zákazník je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že dojde k prokazatelnému úplnému přerušení poskytování služeb ze strany Poskytovatele po dobu delší než 5 pracovních dnů vcelku, vyjma případů, kdy je přerušení způsobeno vyšší mocí. Doba přerušení poskytování služby počíná okamžikem, kdy dojde k přerušení poskytování služby a Zákazníkem písemně nebo e-mailem vyrozumí Poskytovatele o přerušení služby a vyzve ji ke zjednání nápravy.

 

12. Zánik smlouvy a sankce

12.1. Smlouva uzavřená mezi Poskytovatelem a Zákazníkem zaniká:
12.1.1. uplynutím doby, na kterou byla smlouva uzavřena, je-li tento termín součástí objednávky nebo byl-li sjednán ve smlouvě;
12.1.2. odstoupením od smlouvy v souladu s článkem 11. Všeobecných obchodních podmínek;
12.1.3. dohodou Poskytovatele a Zákazníka.
12.2. V případě, že Zákazník odstoupí dle bodu 11.2. Všeobecných obchodních podmínek od smlouvy o poskytování služby Marketingová podpora inzerce podle bodu 4.1.2. Všeobecných obchodních podmínek, zavazuje se Zákazník uhradit Poskytovateli všechny již vynaložené prostředky na realizaci služby včetně storno poplatku 10% z celkového objemu zakázky.
12.3. V případě prodlení Zákazníka s úhradou ceny za služby vzniká Poskytovateli nárok na úhradu smluvní pokuty ve výši 0,1 %  z dlužné částky za každý započatý den prodlení. Povinností hradit smluvní pokutu není dotčena povinnost k náhradě škody, a to i ve výši přesahující smluvní pokutu.

 

13. Odpovědnost za škodu

13.1. Poskytovatel je povinen prodloužit dobu plnění služby v případě prokazatelné vady na straně technického zařízení Poskytovatele, a to po dobu, po kterou trval výpadek.
13.2. Poskytovatel neodpovídá za škody vzniklé v důsledku vyšší moci či poruch mimo technické zařízení Poskytovatele. “Vyšší mocí” se rozumí dočasná nebo trvalá mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na vůli Poskytovatele. Jestliže vznikne stav vyšší moci na straně Poskytovatele, zavazuje se Poskytovatele bez zbytečného odkladu uvědomit Zákazníka o této situaci a její příčině. Nebude-li dohodnuto jinak, bude Poskytovatel pokračovat v realizaci svých závazků vyplývajících ze smluvního vztahu v rozsahu svých nejlepších možností a schopností i za použití dostupných alternativních prostředků tak, aby dosáhla smluveným závazkům.
13.3. Odpovědnost Poskytovatele za škodu způsobenou technickým a softwarovým zařízením Hiri.cz v souvislosti s uzavřenou smlouvou mezi Poskytovatelem a Zákazníkem je omezena na částku uhrazenou Zákazníkem za služby na základě uzavřené smlouvy. Poskytovatel není povinen nahradit Zákazníkovi škodu, kterou nemohl předpokládat v době uzavření smlouvy.

 

14. Autorská práva a ochranné známky

14.1. Zákazník je povinen obstarat licence na užití veškerých děl prezentovaných při zveřejnění informací, sloganů, zvukově-obrazových záznamů či reklam, které budou v souvislosti s poskytováním služeb ze strany Hiri.cz použita, a je povinen rovněž uhradit odměnu za poskytnutí těchto licencí a veškeré další náklady s tímto spjaté. Poskytovatel neodpovídá za porušení autorských práv Zákazníkem či v důsledku zveřejnění či použití podkladů předaných Zákazníkem. V případě, že Poskytovateli vznikne v souvislosti s porušením tohoto ustanovení Zákazníkem jakákoli škoda, zavazuje se ji Zákazník Poskytovateli nahradit bez zbytečného odkladu poté, co k tomu bude ze strany Poskytovatele vyzván.
14.2. Zákazník není oprávněn užít Elektronické systémy Hiri.cz nebo jejich části jinak než pro vlastní potřebu, zejména je zakázáno jejich užití formou šíření a kopírování či další technické zpracování bez prokazatelného souhlasu Poskytovatele. Rovněž jsou zakázány jakékoliv zásahy do technického nebo věcného obsahu internetových stránek ze strany Uživatelů.
14.3. Právo nahrát a uložit či vytisknout materiály uložené na Elektronických systémech Hiri.cz je přípustné pouze pro vlastní soukromé účely, přičemž takto získané materiály nesmí být žádným způsobem dále reprodukovány. Jakékoliv jiné reprodukce nebo úpravy prováděné jakýmkoliv mechanickým nebo elektronickým způsobem bez předchozího písemného souhlasu Poskytovatele, jsou zakázány.

 

15. Závěrečná ustanovení

15.1. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou (kterou Zákazník stvrzuje vložením své nabídky na web Hiri.cz a kterou Poskytovatel potvrzuje schválením této nabídky) obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva Zákazníka vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
15.2. Je-li některé ustanovení Podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
15.3. Smluvní strany sjednávají, že jejich právní vztah se řídí právem České republiky.
15.4. Poskytovatel a Zákazník činí tímto dohodu dle ust. § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, a sjednávají, že pro spory mezi nimi vzniklé je místně příslušný obecný soud Hiri.cz, příp. krajský soud, v jehož obvodu se nachází obecný soud Hiri.cz. Smluvní strany rovněž sjednávají, že ve smyslu nařízení Rady (ES) č. 44/2001 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech je místem plnění závazku místo sídla Poskytovatele.

 

Tyto Podmínky nabývají účinnosti dne  1. 8. 2016.